Algemene voorwaarden

BreakOut Horst

Algemene voorwaarden BreakOut, Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en inhoud van alle horecaovereenkomsten die zijn gesloten met M.J.J.G. Lenssen en/of J.A.G. Lenssen h.o.d.n. BreakOut , waarvan de horecalocatie is gevestigd aan de Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst.
 2. Onder horecaovereenkomsten wordt verstaan: een overeenkomst betreffende het verlenen van horecadiensten. Hieronder horecadiensten wordt verstaan: het verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terrein, alles met daarbij behorende werkzaamheden en diensten.
 3. In overleg met de klant kan een zogenoemde optie op een datum worden vastgelegd. Deze optie verplicht BreakOut om de horecalocatie niet aan een andere klant ter beschikking te stellen op het betreffende dagdeel of datum. De optie verplicht de klant ertoe om binnen vier weken na het toekennen van de optie in onderhandeling te treden over het aangaan van een horeca-overeenkomst met BreakOut op de desbetreffende datum of het betreffende dagdeel. Indien een klant een optie wil annuleren, dan wordt altijd telefonisch of schriftelijk contact opgenomen met BreakOut.
 4. Een horeca-overeenkomst komt tot stand nadat een offerte is uitgebracht die door de klant schriftelijk is aanvaard.
 5. Indien de horeca-overeenkomst betrekking heeft op een (feestelijke) gelegenheid, dan wordt de arrangementsprijs (prijs p.p.) als opgenomen in de offerte in rekening bij de klant gebracht voor het aantal gasten. Voor de telling van het aantal gasten geldt:
  – Het aantal gasten dat door de klant uiterlijk veertien dagen voor de gelegenheid is opgegeven aan BreakOut. Een vermindering van het aantal gasten kan maximaal 25% afwijken van het aantal gasten waarop de offerte is gebaseerd.
  – Als een klant niet tijdig het verminderde aantal gasten doorgeeft, dan wordt het offertebedrag in rekening gebracht.
  – Als er op het feest meer gasten aanwezig zijn dan vooraf opgegeven of in de offerte opgenomen, dan geldt de prijs voor het aantal gasten dat op de feestavond door BreakOut is geteld.
 6. Na totstandkoming van de horeca-overeenkomst kan deze slechts schriftelijk geannuleerd worden. Aan een mondelinge annulering kunnen geen rechten worden ontleend. De verschuldigde annuleringskosten zijn:
  – 25% van het offertebedrag bij annulering 14 dagen of minder, maar meer dan 7 dagen voor de feestdatum
  – 50% van het offertebedrag bij annulering 7 dagen of minder voor de feestdatum
  – 75% van het offertebedrag bij annulering 3 dagen of minder voor de feestdatum
  – 100% van het offertebedrag bij annulering of niet opdagen van de klant op de feestdatum
 7. De arrangementsprijs wordt na overleg met de klant verhoogd indien BreakOut wordt geconfronteerd met (aanzienlijke) prijsstijgingen na het sluiten van de overeenkomst en de overeenkomst meer dan 4 maanden voor het feest of het evenement is gesloten.
  BTW-stijgingen worden altijd doorberekend aan de klant.
 8. De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van diegenen die op de feestavond of het evenement aanwezig waren. BreakOut kan op elk moment tijdens de feestelijke gelegenheid besluiten de dienstverlening te staken en de gasten uit de horecalocatie te verwijderen, indien het gedrag van de klant en/of van de gasten daartoe aanleiding geeft.
 9. De klant voorkomt dat gasten jonger dan de wettelijk toegestane leeftijd alcoholische dranken nuttigen.
 10. BreakOut houdt zich strikt aan het rookbeleid, wat betekent dat roken slechts buiten de horeca-locatie mag plaatsvinden.
 11. BreakOut stelt desgewenst aan de gasten een enveloppen-kluis ter beschikking die slechts onder toeziend oog van de gast wordt geopend. BreakOut is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de klant of diens gasten.
 12. BreakOut is niet aansprakelijk voor schade of letsel van de klanten of gasten, ontstaan tijdens de gelegenheid, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van BreakOut. In elk geval wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor letsel of schade als gevolg van vallen (op de parketvloer of anderszins). Aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat verzekerd is, en uitgekeerd wordt, door de aansprakelijkheidsverzekeraar van BreakOut.
 13. De klant en zijn gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor BreakOut en/of een derde partij ontstaat als direct of indirect ontstaat door toedoen van de klant of zijn gasten.
 14. Klanten voorkomen dat de gasten confetti (in welke vorm dan ook) strooien. Gebeurt dit toch, dan is de klant € 100,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
 15. De klant is de in de offerte/horeca-overeenkomst opgenomen prijs verschuldigd, tenzij naderhand aantoonbaar anders overeengekomen. Indien in de offerte/horeca-overeenkomst een arrangementsprijs is verschuldigd, dan geldt dit voor het aantal gasten als berekend aan de hand van artikel 5. Betaling van de factuur geschiedt door de klant binnen veertien dagen na de datum vermeld op de factuur.
 16. BreakOut is gerechtigd aan de klant een voorschot te vragen, te betalen 14 dagen voor de gereserveerde datum uit de overeenkomst, ter hoogte van 35% van het bedrag van de offerte.
 17. Als de klant niet tijdig betaalt is hij/zij in gebreke, zonder dat ingebrekestelling vereist is. Indien de klant in gebreke blijft, dan dient hij alle voor de inning verschuldigde gerechtelijk- en buitengerechtelijke kosten te voldoen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100, alles te vermeerderen met daarover verschuldigde BTW.
 18. Een klacht van de klant over de geleverde horeca-diensten dient terstond en aantoonbaar te worden gedaan op het moment dat de (vermeende) tekortkoming in de te leveren horeca-diensten wordt geconstateerd. Aan BreakOut wordt direct de gelegenheid geboden om het (vermeende) tekort te herstellen dan wel een gelijkwaardig alternatief te bieden. De klant kan de betaling van een factuur niet opschorten, dan wel het gefactureerde bedrag verrekenen, vanwege een (vermeende) tekortkoming in de te leveren diensten door BreakOut.
 19. BreakOut verbindt zich aan de A.V.G.wetgeving. Foto’s worden enkel na toestemming van de klant gebruikt voor publicitaire doeleinden.